2018 m. balandžio 5 d., ketvirtadienis

Giesmė Seseriai Saulei. Saugoma UNESCO. Italija

Italija yra šalis, turinti daugiausia objektų, įrašytų į Pasaulio paveldo sąrašą Europoje - 53. Sąrašas ilgas, atspindintis Europos kultūros istoriją, pradedant priešistoriniais laikais - Valkamonikos uolų piešiniais, per Antiką - Romos istorinį centrą, ankstyvosios krikščionybės laikus ir jos paminklus Ravenoje, Romoje, Materoje, Viduramžius, Renesansą - Florencijos centrą, Santa Marija dele Gracijės bažnyčią ir vienuolyną Milane (su  Leonardo da Vinci freska "Paskutinė vakarienė").

Italijoje, lyginant su kitomis Europos šalimis, nemažai ir nematerialaus kultūrinio paveldo - 8 objektai, pradedant Neapolio picos kepėjų menu, bažnytinėmis procesijomis, smuikų gamyba, Opera dei Pupi - lėlių teatro opera...


Giotto. Pranciškaus legenda

Mūsų skaitytojai bibliotekos puslapyje nusprendė, kad įdomiausias objektas iš jau atrinkto sąrašo - Šv. Pranciškaus Asyžiečio bazilika (it. Basilica Papale di San Francesco).  Tai viena nedaugelio  didžiųjų Romos katalikų bazilikų, pagrindinė pranciškonų ordino šventovė. Keliaujantys po vidurio
 Italiją, Umbriją, tikriausiai mielai užsuks ir į Asyžių, ne vien dėl piligrimystės centro, bet ir dėl meno kūrinių, esančių Bazilikoje.
Taigi - Bazilika, sumanyta praėjus vos dviems metams po Šv. Pranciškaus mirties, 1228 metais, kai Bažnyčiai padovanota žemę už miesto vartų, vadinamą Velnių kalnu. Bazilika sudaryta iš dviejų dalių - Žemutinė bažnyčia, esanti rūsyje, matoma tik viena siena - pietinis portalas -  baigta statyti jau 1230 metais, viršutinė bažnyčia -  1253. 
Abu aukštai yra vienanavės bazilikos su transeptu, varpinė (60 m aukščio) stovi ties pietiniu fasadu. 
Bažnyčios architektūroje susilieja romaninis ir ankstyvasis gotikos stilius. Abi bazilikas puošė daugybė žinomiausių to meto dailininkų - Cimabue, Pietro Lorenzetti, Giotto, Simone Martini, jų gausa parodo ir bažnyčios požiūrį į naujai įsteigtą Pranciškonų vienuoliją, ir į naują šventąjį, Pranciškų iš Asyžiaus. Kuo ypatingas naujas šventasis? Jis - ypatingas lūžio taškas vienuolijų istorijoje, jo įkurtasis „Mažesniųjų brolių ordinas“ buvo pirmasis, kuris išėjo iš vienuolyno į aikštes. Bet gal detaliau.
Bazilikos skespjūvis
Pranciškus gimė Asyžiuje pirklio šeimoje. Ir augo kaip turtingos šeimos vaikas, mokydamasis verslo paslapčių iš tėvo. Kaip ir dauguma turtingų to meto jaunuolių Pranciškus svajojo apie riterio titulą, tad išeina į karą, ir nelaimei, papuola į nelaisvę. O gal laimei, nes kalėjime turi laiko pamąstyti. Kitaip tariant, Pranciškus grįžęs iš kalėjimo jau bendravo ir su kitų sluoksnių gyventojais, tame tarpe ir raupsuotaisiais. Jie visuomenės akyse buvo "pažymėti nuodėmės ženklus", atstumtieji, dėl ligos negalėję artintis prie miesto. O miestas - ir bažnyčia... Pranciškus ėmėsi atstatinėti seną bažnyčią už miesto ribų, tėvas, pirklys, padavė sūnų į teismą, kur Pranciškus atsiribojo nuo šeimos...
Pranciškaus pavyzdžiu pasekė dar keturi jaunuoliai iš skirtingų visuomenės sluoksnių, jie susivienijo į broliją.  1209 m. šią grupę ir jos gyvenimo būdą apaštalų bendruomenėje patvirtino popiežius. Taip buvo įsteigtas Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordinas.
Viršutinės bazilikos interjeras
Pranciškaus pavyzdžio įkvėpti netrukus prie Ordino prisijungė tūkstančiai vyrų. 1217 m.  pirmojoje generalinėje kapituloje dalyvavo net 5000 mažesniųjų brolių... 
Į Lietuvos teritoriją pirmieji pranciškonai atkeliavo jau 1245, pasiusti krikštyti totorių. Pirmieji du  Vilniaus vyskupai buvo šio vienuolyno broliai.
Lietuvos provincijai priklauso šeši mažesniųjų brolių vienuolynai Lietuvoje – Kretingoje, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Pakutuvėnuose ir Kryžių kalne – bei vienas vienuolynas Kenebunkporte, (JAV) ir Toronte (Kanadoje).
Šventojo Pranciškaus palikimas - ne tik tikėjimo mokymas ir jam pašvęsti pastatai, bet ir giesmės. Jūsų dėmesiui - Saulės giesmė, labai populiari krikščioniško jaunimo tarpe.
Šv. Pranciškus - "Saulės giesmė"  

Aukščiausiasis, visagali, gerasis Viešpatie,
Tau šlovė, garbė ir gyrius, ir visa palaima.

Tau vienam, Aukščiausiasis, tai priklauso,
ir joks žmogus nėra vertas Tave minėti.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kūrinija,
ypač su didinga sese saule, diena tikrąja, per kurią mus apšvieti.

Ji yra graži, spindinti didžia šviesa,
ir nešanti, Aukščiausiasis, Tavo žymę.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį mėnesį, dangaus žvaigždes -
sukūrei juos ryškius, naudingus ir gražius.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį vėją, visokį orą -
debesuotą, giedrą, nes per jį palaikai savo kūriniją.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį vandenį,
kuris yra labai naudingas, nusižeminęs, brangus ir tyras.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę ugnį,
kuri apšviečia naktį, yra graži, linksma, stipri, galinga.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę žemę, mūsų motiną,
kuri maitina, valdo, brandina įvairius vaisius, gėles spalvingas, žolę.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per tuos,
kurie atleidžia iš meilės Tau, ir pakelia ligas bei vargą.

Palaiminti, kurie viską ištveria ramybėje,
kad Tavo, Aukščiausiasis, būtų vainikuoti.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per mūsų sesę kūniškąją mirtį,
nuo kurios joks žmogus pabėgt negali.

Vargas tiems, kurie mirs sunkiai nusidėję.

Palaiminti, kuriuos ji ras vykdančius švenčiausią Tavo valią -
jų nepažeis mirtis antroji.

Garbinkite ir šlovinkite mano Viešpatį,
Jam dėkokite ir tarnaukite didžiai nusižeminę.

Komentarų nėra: